Bostäder

Bygg fler bostäder

Det byggs för lite bostäder i Göteborg. En fungerande bostadsmarknad är en viktig del i att locka fler studenter, entreprenörer, företagare och andra till vår stad.  Enligt Boplats Göteborg saknar 60 000 av deras sökande ett fast boende. Kötiden är idag 7 – 8 år för att få en lägenhet i centrala staden. Det är inte acceptabelt menar vi moderater.

Moderaternas mål

  • Moderaterna vill öka byggtakten till minst 5 000 bostäder per år och förtäta staden – Göteborg behöver fler bostäder. Det ska finnas alternativ för både unga och gamla och för människor med olika ekonomiska möjligheter.

Moderata förslag för fler bostäder i Göteborg

  • Vi vill bygga fler småhus, särskilt i stadens ytterområden där hyresrätter idag dominerar. Idag flyttar barnfamiljer från Göteborg till kranskommunerna, bland annat på grund av bristen på småhus. Genom att bygga i våra ytterområden möjliggör vi samtidigt att man kan göra bostadskarriär utan att flytta från sitt grannskap och är därmed med och bryter utanförskapet.
  • Vi vill öka förtätningen, bland annat genom att underlätta att bygga om vindar till lägenheter och öka exploateringen i nya projekt genom att våga bygga på höjden.

  • Vi vill se en effektivare handläggning i plan- och byggprocessen och låta de byggherrar som vill själva ta fram detaljplanerna som sedan granskas och godkänns av kommunen.

  • Vi vill ha en ny princip för marktilldelning. Större markområden ska kunna delas in och säljas i mindre delar för att öka konkurrensen och nå fler intressenter. God service, lättillgänglig information och minskad byråkrati i handläggningen ska känneteckna stadens handläggning av mark- och byggärenden.

  • Vi vill möjliggöra för de hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen som vill att ombilda sina lägenheter till hyresrätter, särskilt i våra ytterområden. På det sättet kan vi få en mer differentierad bostadsmarknad, möjliggöra för boendekarriär i det egna området och frigöra resurser att bygga nytt i allmännyttan.
Tappade uppkopplingen