Trygghet

Återta Göteborg

Göteborg har förändrats. Staden skakas återkommande av den organiserade brottslighetens våldsamma illdåd. I Göteborg finns 7 av de 23 områden som är allra värst utsatta av kriminalitet och utanförskap i Sverige. Få saker inskränker på människors liv lika mycket som hot, stölder, våld eller andra brott. Att minska brottsligheten och att öka tryggheten är därför den viktigaste frågan för oss.

Göteborgs Stad behöver arbeta långsiktigt med att förebygga utanförskap och kriminalitet. Närvaro i skolan och godkända betyg är en oöverträffad försäkring mot att hamna i gängkriminalitet. Likaså att ha ett jobb till, att få känna sig behövd och att klara sin försörjning utan att vara beroende av bidrag. Men också att ha tillgång till en bostad, utan svarta hyreskontrakt i tredje och fjärde hand.

Men de kriminella gängen härjar och skapar oro här och nu. Otryggheten breder ut sig. Vi behöver vända utvecklingen och återta Göteborg. Vi vill göra det med fler poliser, strängare lagar och skärpta straff. Men också med resoluta och medvetna åtgärder av och i Göteborgs stad.

Moderaternas mål

Göteborg ska vara en trygg och välkomnande stad för oss som bor här och för dem som besöker oss. Tryggheten ska öka. Brottsligheten ska minska. Lagen ska råda överallt. Lika för alla.

Moderaternas förslag

 • Göteborg behöver fler poliser! 2025 ska Sverige ha 25 000 poliser jämfört med de knappt 20 000 idag. Sammanlagt ska det 2025 finnas 10 000 fler polisanställda.

 • För att poliserna ska bli fler, måste fler poliser välja att stanna kvar i yrket. Därför måste polislönerna höjas.

 • För att öka polisyrkets attraktivitet vill vi göra polisutbildningen kostnadsfri på samma sätt som officersutbildningen är det idag.

 • I dag är häktning obligatorisk vid misstanke om brott med ett straffvärde på två års fängelse. För att kunna frihetsberöva fler kriminella ska den gränsen sänkas till ett års fängelse.

 • Straffen ska skärpas för bland annat vapenbrott, narkotikaförsäljning, bostadsinbrott, sexualbrott och för attacker mot blåljuspersonal.

 • Brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska kunna leda till dubbla straff.
 • Villkorlig frigivning från fängelsestraff ska tidigast kunna komma ifråga efter att 3/4 av strafftiden avtjänats.

 • En gärningsman ska ställas till svars och lagföras för samtliga sina begångna brott. Därför ska dagens orättfärdiga ”mängdrabatt” slopas.

 • Den som har fyllt 18 är vuxen och ska förväntas ta ansvar för sina handlingar. Den ungdomsrabatt, som ger brottslingar mildare straff upp till de är 21 år, ska slopas.

 • Polisen ska ges befogenhet att belägga kriminella eller ordningsstörande individer med zonförbud, vilket gör det olagligt för dessa att vistas på utpekade platser.

 • Lokala ordningsvakter ska stödja Polisen med att upprätthålla trygghet, lag och ordning på platser otrygga och brottsutsatta platser i Göteborg.

 • Bevakningskameror ska byggas ut och finnas på fler otrygga platser i Göteborg. Kamerabevakningen ska utföras i samverkan med Polismyndigheten.

 • Otrygga miljöer ska successivt åtgärdas genom förbättrad belysning och vid behov fysisk omgestaltning. En omfattande medborgardialog ska genomföras för att identifiera otrygga platser.
 • Ett nationellt förbud mot tiggeri ska införas i Sverige.

 • Nordstan ska ges möjlighet att kunna stänga tidigare än idag (kl 02.00). Vår uppfattning är att köpcentrat ska kunna stängas när butikerna stänger (kl 22.00).

 • Bidrag ska gå till dem som behöver och är berättigade därtill. Därför ska bidragskontrollanter, med uppgift att upptäcka och stoppa felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd, införas.

 • Kampen mot handeln med illegala hyreskontrakt ska skärpas. Med  skärpta kontroller förvissa sig om att skattemedel inte används för att betala svartkontrakt.

 • Skolan ska vara en trygg arbetsplats för våra barn. Säkerhetssituationen i Göteborgs skolor ska därför genomlysas för att säkerhetshöjande åtgärder sedan ska kunna vidtas.

 • Göteborgs skolor ska vara drogfria. Oanmälda genomsök med narkotikahund ska genomföras i gymnasieskolor under kvällstid.
 • Stadens ska förbättra sin förmåga att snabbt och resolut ingripa till skydd för flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För detta vill vi inrätta ett Stödcentrum med specialistkompetens i Göteborg.

 • Göteborgs arbete mot våldsbejakande extremism ska förstärkas och utvecklas. Tyngdpunkten ska ligga i det förebyggande arbetet och syfta till att stoppa nyrekrytering till extremistiska organisationer.

 

Tappade uppkopplingen