Trafik och infrastruktur

Göteborg är en stad som växer. Fram till 2035 beräknas stadens befolkning växa med 150 000 invånare. Då krävs det att infrastrukturen också utvecklas, så att fler människor kan röra sig i staden samtidigt – till och från arbete, utbildning eller fritidsintressen.

Vi moderater vill att det ska vara enkelt att röra sig i Göteborg, oavsett om man åker kollektivt, cyklar, går eller åker bil.

Riv upp den rödgröna trafikstrategin

Vi vill riva upp den rödgröna trafikstrategin från 2014 som går ut på att biltrafiken ska minska med 25%. Det är en helt orimlig målsättning om staden samtidigt ska växa.

Värna parkeringsmöjligheten i innerstaden

Totalt ligger ca 7 000 parkeringsplatser i centrala stan i riskzonen att försvinna. Ibland måste parkeringsplatser försvinna men då ska de också ersättas med nya.

Underlätta cyklingen

Till skillnad från de rödgröna partierna vill vi satsa på underhåll av befintlig cykelinfrastruktur istället för att lägga pengar på projektering av ny infrastruktur där byggkapacitet sedan inte finns. Vi vill också satsa på bättre och säkrare parkeringsmöjligheter och ett utökat lånecykelsystem.

Genomför Västsvenska paketet

Satsningarna i Västsvenska paketet inklusive Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron är nödvändiga för att få en fungerande infrastruktur i Göteborg. Tillsammans löser satsningarna stora delar av trafikproblemen i Göteborg och möjliggör fortsatt utbyggnad av järnväg till bland annat Borås via Landvetter Flygplats. Västlänken började byggas våren 2018 samtidigt som besked kommit att man inom befintlig budget kommer bygga fyra spår i alla stationslägen.

Att stoppa eller omförhandla paketet nu skulle innebära att genomförd byggnation skulle stå utan finansiering, att den lokala kollektivtrafiken inte kan byggas ut och att man måste förhandla fram ett helt nytt paket som alla parter kan gå med på. Det kommer ta flera år, om det ens blir av.

Västsvenska paketet beslutades 2009 genom ett avtal mellan staten i form av Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Bygg ut järnvägen till Borås via Landvetter flygplats

Vi vill bygga ut en järnvägsförbindelse mellan Göteborg, Borås och Jönköping via Landvetter flygplats och Alliansregeringen hade också med satsningen i regeringens infrastrukturplaner. Vi är därför skarpt kritiska till att den rödgröna regeringen nu valt att ta bort satsningen från kommande planerade satsningar.

Fortsätt satsa på kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och Västlänken är inte de enda satsningarna på kollektivtrafik i Göteborg. Vi vill också se utbyggnad av spårvagnsnätet och fler citybusslinjer för att knyta ihop kollektivtrafiken i Göteborg, något som finansierats med 6 miljarder genom Sverigeförhandlingen. För att öka tillgängligheten över älven vill vi fortsätta arbetet med en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen via Lindholmen.

 

Tappade uppkopplingen