Skola och förskola

Likvärdiga och trygga förskolor och skolor

En av kommunens kärnuppgifter är att se till att stadens barn erbjuds bra förskolor och skolor. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta och den lägger grunden för barnens möjligheter att lyckas i framtiden. Tyvärr har Göteborg under det rödgröna styret misslyckats med att skapa en likvärdig och trygg grund- och förskola.

En trygg förskola med plats för barnen

Förskolan i Göteborg har under de senaste årtiondena blivit känd för långa köer och ständig platsbrist. De rödgröna har försökt att dölja problemet bland annat genom större barngrupper. Stora barngrupper gynnar inte tryggheten och försvårar det pedagogiska uppdraget. Moderaterna vill bygga fler förskolor och minska storleken på barngrupperna. Tillgången till goda förskolor ska vara lika för alla, oavsett var i Göteborg man bor. Därför är vi mycket positivt inställda till att det från och med den förste juli 2018 finns en gemensam förskolenämnden för hela staden. Det kommer gör det lättare att arbeta för en likvärdig förskola i hela Göteborg.  

Moderaternas mål

Föräldrar i Göteborg ska kunna lita på att det finns tillgång till förskoleplatser när de behöver dem. Barnen som går i förskola ska få god omsorg och pedagogik i en trygg miljö.

Moderaternas förslag

 • Bygg fler förskolor.
 • Staden ska ha en mer positiv syn på fristående förskolor
 • Prioritera minskade barngrupper. Inga barngrupper ska vara större än att alla barn känner sig trygga och att det pedagogiska uppdraget kan genomföras.
 • Börja minskningen av barngrupperna där behovet är som störst. Skolverkets rekommendationer ska vara vägledande i arbetet.

 

En skola med studiero där alla kan växa

Trenden för Göteborgs skolor har varit sjunkande resultat under många år. Färre elever lämnar nian med godkända betyg och fler elever saknar behörighet till gymnasiet. Stök och oro har uppmärksammats på många skolor i staden. Det finns indikationer på att mobbning har blivit vanligare och att många elever mår psykiskt dåligt.

Moderaternas mål: Vända den negativa trenden och möjliggöra för fler elever att lämna grundskolan med godkända betyg. Göra skolan till en trygg plats för både elever och lärare.

Moderaternas förslag

 • Satsa på duktiga rektorer med mandat att vara pedagogiska chefer. Vi vill ge rektor fullt ansvar för verksamheten och budgeten på en skola. Det gör att rektorn, utifrån sin roll som pedagogisk ledare, kan fatta de beslut som leder till en framgångsrik skola. Samtidigt vill vi göra en lönesatsning på rektorer.
 • Renodla lärarnas och rektorernas arbete genom att ta bort alla politiska mål som inte är relaterade till kunskapsuppdraget från skolorna. Skollagen och läroplanerna räcker i stort sett för att styra skolan. Idag tvingas lärare och rektorer ofta lägga alltför mycket tid på sådant som inte ingår i det pedagogiska uppdraget.
 • Tillåt spetsutbildningar för elever som är särskilt begåvade
 • Sätt in tidiga stödinsatser för elever som behöver extra stöd
 • Sträva efter att stödinsatser ska sättas in under låg- och mellanstadiet (idag sker de flesta stödinsatser i högstadiet)
 • Alla skolor ska ha antimobbningsplaner som bygger på evidensbaserade metoder
 • Säkerställ att skolan är en trygg arbetsmiljö för lärare och elever (se förslag under trygghetsområdet)
Tappade uppkopplingen