Nystartsområden

Från särskilt utsatta områden till Särskilda Nystartsområden

Bakgrund

Göteborg har stora problem med utanförskap och segregation. Det tar sig uttryck i bl.a. gängkriminalitet, hedersförtryck, narkotikaproblem och förstörelse. Otryggheten breder ut sig och kriminaliteten gör sig allt mer påtaglig i göteborgarnas vardag, något som inte minst de omfattande bilbränderna i veckan tydligt visar.

Bilbränder, skjutningar och droghandel sker allt mer öppet när samhället har tappat kontrollen både avseende lagföring och förebyggandet av brott.

Idag finns det sju områden i staden som polisen betecknar som ”särskilt utsatta”. Att ett område är särskilt utsatt innebär bland annat en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut i dessa områden.

För att komma till rätta med utanförskapet behövs en rad åtgärder. Fokus ska naturligtvis läggas på lagföring, fler poliser, kameror och strängare straff. Samtidigt behöver arbeten skapas och skatter sänkas i kombination med införande av ett bidragstak så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att gå på bidrag.

Men det krävs mer! Därför måste politiken mobilisera alla verktyg vi kan för att komma till rätta med utanförskapet och återta tryggheten i områden som tex. Biskopsgården, Frölunda torg/Tynnered. Områden som förutom att ha varit scen för en rad avskyvärda våldsdåd och bilbränder också dras med stora problem med narkotikaförsäljning, trångboddhet och ungdomsgäng som sprider otrygghet på kvällarna.

Vi moderater vill skapa ”Särskilda Nystartsområden” – ett socialt kraftpaket för att bryta utanförskapet och vända utvecklingen i de sju utsatta områdena i Göteborg till senast år 2030.

Paketet består av tre delar; Stadsutveckling, Arbetsmarknad och Trygghet och siktar mot att skapa en bättre stadsmiljö i de utsatta områdena, skapa incitament och förutsättningar för arbete samt öka tryggheten och trivseln. Projektet ska drivas direkt under kommunstyrelsen för att få en övergripande, samlad kraft i genomförandet och möjliggöra samverkan mellan stadens olika förvaltningar.

Biskopsgården/Vårväderstorget är våra pilotområden och insatserna ska därefter sättas in i samtliga särskilt utsatta områden och vara genomfört till senast år 2030.

Stadsutveckling

Riv Vårväderstorget

Vi föreslår att Göteborgslokaler får i uppdrag att riva Vårväderstorget och bygger ett nytt torg med fler butiker och verksamhetslokaler samt moderna bostäder.  Syftet är att skapa en mer trygg plats där fler människor rör sig och att öka blandningen i bebyggelsen.

En ny egnahemsrörelse

Moderaterna har länge drivit på för att kommunen ska upplåta fler småhustomter i Göteborg, och då särskilt i stadens ytterområden. Vi är inte nöjda med den takt som kommunen upplåtit tomter och vill intensifiera arbetet. Vi vill samtidigt ta krafttag för att skapa en ny egnahemsrörelse där hushåll själva tar ett större ansvar att bygga husen för att möjliggöra för fler med begränsade ekonomiska resurser att göra bostadskarriär i Biskopsgården.

Stötta ombildningar

Vi har också länge drivit på att de kommunala bostadsbolagen ska tillåta ombildningar i stadens ytterområden. Det arbetet vill vi komplettera med ett mer aktivt stöd till de boende i Biskopsgården som vill omvandla sina hyresrätter. Kapitalet som kommer in från ombildningar ska användas till nya investeringar och upprustningar i Biskopsgården.

Arbetsmarknad

Flytta kommunala verksamheter till Biskopsgården

En viktig komponent för att skapa en trygg stadsdel är att skapa aktiviteter över större delen av dygnet. Därför behövs fler arbetsplatser i Biskopsgården. Kommunen ska vara ett föredöme här och därför föreslår vi att flytta kommunala verksamheter till Biskopsgården. En sådan verksamhet skulle till exempel kunna vara Renova som ändå kommer att behöva flytta från Ringön.

Genom att flytta arbetsplatser till Biskopsgården ökar också underlaget för näringsidkare till exempel restauranger och butiker i området men det skapar även en bild av att arbete är normen i det svenska samhället.

Krav på inkomst för att bo i området

För att minska utanförskapet vill vi ställa krav på försörjning för dem som flyttar in i kommunalt ägda bostäder i området. Förvaltnings AB Framtiden har ändrat sin uthyrningspolicy så att man inte längre ställer krav på inkomst när man söker en lägenhet. Det tycker vi är olyckligt, särskilt i utsatta områden som Biskopsgården. Därför vill vi återinföra kravet på inkomst för den som flyttar till Biskopsgården för att inte ytterligare spä på problemen med utanförskap och istället skapa ett mer blandat boende. De som begår kriminella gärningar i ett område ska portas därifrån och aldrig mer vara välkomna tillbaka. 

Satsa på utbildningar i Biskopsgården

Det finns behov av ett college inom samhällsbyggnadssektorn för att försörja byggindustrin med kompetent personal – likt de college som idag finns på SKF och Volvo. Vi vill inrätta ett sådant college i samarbete mellan kommunen och olika branschaktörer och förlägga det till Biskopsgården. Vi ser också att utbildningarna ska kunna stötta en nystartad egnahemsrörelse.

Trygghet

Ordning och reda

En viktig aspekt när det handlar om upplevd trygghet är att det är rent och snyggt i det offentliga rummet. Vi vill öka städfrekvensen i stadens utsatta områden och införa nolltolerans mot nedskräpning och klotter. Den som skräpar ner ska bötfällas och klotter ska åtgärdas inom 24 timmar.

Stötta civilsamhället

Göteborgs stad ska stötta och samarbeta med de organisationer och trossamfund som ställer upp på svenska värderingar som tex. mänskliga rättigheter, demokrati och som arbetar för stärkt integration. Dessa krafter är nödvändiga för att på allvar kanalisera den kunskap och de inspel som invånarna i områden som Biskopsgården besitter. Samtidigt ska det råda nolltolerans mot att betala ut pengar eller hyra ut lokaler till organisationer som inte ställer upp på svenska värderingar eller grunderna i vår demokrati.

Fler poliser och ordningsvakter

För att öka tryggheten i såväl Biskopsgården som hela Göteborg behövs fler poliser. Vi vill öka antalet poliser i Sverige med 10 000, vilket innebär cirka 600 fler poliser i Göteborg. Dessutom vill vi att kommunen tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare ska anlita fler väktare och ordningsvakter på torg och köpcentrum för att ytterligare stärka tryggheten. Vårväderstorget är exempel på en utsatt plats som vi vill göra till ett s.k. LOV3-område där ordningsvakter med större befogenheter än väktare kan förordnas för att skapa ordning och trygghet.  Vi vill också utöka kameraövervakningen och sätta en nolltolerans mot brott – alla brott ska beivras.

Bekämpa svartkontraktI utsatta områden finns en utbredd organiserad kriminalitet där personer tjänar stora pengar på att sälja svarta hyreskontrakt.  Detta skapar otrygghet och leder inte minst till en ohållbar situation för boende som luras in svartkontrakt i andra, och ibland tredje och fjärde hand med extrem trångboddhet och utan några som helst rättigheter. Detta måste bekämpas både genom hårdare

Tappade uppkopplingen