Kultur och fritid

Kulturstaden Göteborg

Ett levande kulturliv är en viktig del av Göteborgs attraktionskraft. Stadens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för såväl kulturliv som utövare.  Barn och ungdomar ska tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan. Biblioteken är en viktig del av stadens kulturliv. Göteborg ska fortsätta att vara en stark museistad. Staden ska utveckla sin potential som filmstad.

Moderaternas mål

Göteborg ska ha ett rikt kulturliv där kulturutövare behandlas lika och där det råder öppenhet.

Moderaternas förslag

 • Fortsätta verka för att systemen för kulturstöd ska vara transparenta, vilket innebär att de är tydliga och förutsägbara för medborgare och kulturutövare.
 • Minska de administrativa kostnaderna för kulturstöd så att större del kommer det kulturella utövandet till del.
 • Betona stadens skyldighet att bevara nedärvda samlingar och kulturvärden
 • Tillgängliggöra mer av stadens samlingar för visning och forskning
 • Upprätthåll och utveckla kvalitén på stadens museum.
 • Utred museernas tillgänglighet (innefattar översyn av entréavgifter)
 • Fortsätt satsa på kulturskola för barn. Nätverken KULF och KULIS är viktiga beståndsdelar.
 • Utred kulturskolans lokaliseringar, organisatoriska hemvist och utbud.
 • Staden ska undvika att konkurrera med kulturentreprenörer.
 • Göteborg ska fortsatt eftersträva att bli ett nav för filmindustrin i Sverige.

 

Ett rikt idrotts- och föreningsliv

Ett starkt föreningsliv är en fantastisk tillgång för Göteborgs medborgare, för demokratin och för välfärden. Idrott är viktigt för folkhälsan och har visat sig kunna vara ett gott verktyg för integration. Stödet till idrotts- och föreningslivet är därför viktigt för staden.

 

Moderaternas mål

De kommunala föreningsbidragen ska stimulera till folkhälsa, träning, meningsfull fritidsaktivitet, demokratiska förhållningssätt med utgångspunkt i likvärdiga villkor för pojkar och flickor.

Moderaternas förslag

 • Uppmuntra föreningar att arbeta integrations-, tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsfrämjande. Det kommunala stödet ska vara likvärdigt och omfatta också andra hyres-/ägandeförhållanden än kommunala.
 • Vi vill se en modell där hyressättningen av lokalerna är densamma oavsett vem som önskar hyra in sig och där den som önskar hyra in sig kan ansöka om bidrag för hyreskostnader, alltså en modell som bygger på föreningsbidrag snarare än indirekta subventioner.
 • I modellen ska en ny lokaluthyrningspolicy ingå, där demokratiska värderingar och principer är vägledande för uthyrningen. Staden ska inte upplåta lokaler till verksamheter, organisationer, eller aktiviteter som uppmuntrar eller bejakar våld, rasism, extremism eller droger.
 • Staden ska positivt pröva ansökningar om att köpa namnrättigheter till olika arenor och anläggningar.

 

Tappade uppkopplingen