Företagsklimat och Jobb

Ett arbets- och företagsamt Göteborg

Arbetslinjen ska gälla

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Det är ett tydligt mått på det utanförskap som finns på arbetsmarknaden och som återspeglar sig i samhället. Trots internationell högkonjunktur och stark jobbtillväxt förväntas jobbklyftan fortsätta att öka. Fler måste lämna bidragsberoende. I Alliansens budgetförslag avsätter vi resurser för kommunala arbetsplatser för lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar, nystartsjobb samt enkla jobb.

Det behövs nya vägar till jobb, lägre trösklar in på arbetsmarknaden och ökade drivkrafter för företag att anställa. Med inträdesjobb, en förenklad anställning för nyanlända unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, kan fler få erfarenhet och hitta sitt andra och tredje jobb.

Graden av egenförsörjning ska öka och Göteborgs stad ska införa krav på motprestation i d fall det är tillämpligt och utefter varje människas unika behov. Nya arbetssätt och metoder behöver utvecklas löpande för att aktivt hjälpa och stödja de som söker försörjningsstöd. Det handlar särskilt om att finna former för att minska felaktiga utbetalningar (FUT) och bidragsfusk, bl a genom FUT-utredare och ökad samverkan med andra myndigheter.

 

Göteborg ska vara en stad för företagare

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och mer resurser till skola och omsorg.

Dessvärre får stadens rödgröna styre år efter år underbetyg då företagare själva värderar företagsklimatet i Göteborg. En nyckelfråga för att företagare ska känna framtidstro för att starta och utveckla sina verksamheter, är att de får stöd och uppmuntran från staden. Att villkoren för företagande förbättras är helt nödvändigt. Ett sätt att stärka företagen är att staden, inte minst genom att begränsa de kommunala bolagens verksamhet, undviker att göra sådant som andra kan göra lika bra eller bättre. För att stärka stadens konkurrenskraft och möjlighet att locka hit kompetent arbetskraft måste det finnas bostäder. De kommunala bostadsbolagen har en viktig uppgift att erbjuda bostäder till människor som har fast inkomst men som saknar eget boende

Moderaternas förslag

 • Det krävs en omfattande utbyggnad av platser inom yrkesutbildning i Göteborgsregionen och lärlingsutbildningar, såväl på gymnasiet som inom vuxenutbildningen.
 • Göteborgs Stad ska ta fram arbetsplatser för lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb samt enkla jobb.
 • Språk är nyckeln till jobb. SFI ska stärkas och studier och praktik eller annan sysselsättning ska kunna kombineras i större utsträckning.
 • Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att en nyanländ folkbokfört sig.
 • Nyanlända och asylsökande ska erbjudas utbildning i svenska.Utbildningen ska vara frivillig, men erbjudas från dag ett. Ett aktivt deltagande i svenskundervisning ska vara en obligatorisk motprestation för dem med försörjningsstöd.
 • Yrkesintroduktionsavtal ska erbjudas nyanlända, där utbildning och praktik varvas.
 • Tillsammans med näringslivet ska ett program initieras som syftar till att erbjuda alla gymnasieelever möjligheten till ett sommarjobb.
 • Verksamheten med sommarlovsentreprenörer ska finnas i hela staden.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.
 • Krav på motprestation för ekonomiskt bistånd ska användas i de fall där det är tillämpligt och efter varje människas unika förutsättningar.
 • Staden ska aktivt arbeta med att motverka felaktiga utbetalningar.
 • Göteborg ska välkomna företagande. Attityderna från stadens styrande politiker och tjänstemän till företagare och innovationer ska bli mer positiva.
 • Vi vill införa utmaningsrätt för att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten i kommunsektorn.
 • Stadens upphandlingar behöver utvecklas vidare så att alla företag, stora som små, globala som lokala, har möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud.
 • Ett blomstrande företagsklimat kräver god infrastruktur. Västsvenska paketet är viktigt men Göteborg behöver också nya statliga infrastruktursatsningar, såväl på nya vägar och järnvägar som kollektivtrafik.

 

Tappade uppkopplingen