Äldreomsorg

En värdig och trygg äldreomsorg

Moderaterna vill se en trygg äldreomsorg med kvalitet, utan köer och långa väntetider till äldreboenden. Äldreomsorgen ska finnas när man behöver på det sätt man själv vill. Den äldre ska stå i centrum och det är individen som själv bestämmer hur man vill bo, vem som kommer hem för att hjälpa till och hur man i övrigt vill ha sin dag.

För att äldreomsorgen ska bli så bra som möjligt behövs flera åtgärder. Våra förslag för att höja kvaliteten och säkerställa att det finns vård- och omsorg när göteborgaren behöver kan sammanfattas i tre ord; valfrihet, tillgänglighet och innovation.

Valfrihet

Samhället ska stå starkt när man inte klarar sig själv eller sin situation. Den hjälp och det stöd som utgår när man behöver måste vara anpassad utifrån individens behov och förutsättningar. Av denna anledning talar vi om valfrihet och vikten av att få välja.

I Göteborg har vi infört ett valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, (LOV). Som nästa steg vill vi gå vidare med frihetsreformen för att välja äldreboende och även för att kunna välja vem som utför ledsagning. När man får rätt att välja ökar tryggheten eftersom man kan påverka sin situation genom att välja bort det man inte är nöjd med.

Med valfrihet följer kvalitet och god ekonomisk hushållning. I valfrihetssystem är det kvalitetsmåtten som anger förutsättningarna för priset och villkoren för konkurrens. När konkurrens om kvalitet kopplas till rätten att välja kommer kvaliteten att öka och resursslöseriet kan stoppas.  

Tillgänglighet

Vi vill att alla ska veta att med den Moderata politiken är man trygg. Det innebär bland annat att man vet att man får tillgång till äldreboende och trygghetsboende när man behöver. Redan nästa år bygger vi ut äldreomsorgen med 100 nya moderna äldreboendeplatser. Vi kommer även att se till att trygghetsboendena blir fler eftersom det måste bli lättare än i dag att få ett trygghetsboende med kort varsel.

Innovation

Äldreomsorgen behöver digitaliseras. Med hjälp av ny teknik vill vi modernisera arbetsmiljön och verksamheten. Vi satsar 52 miljoner kr på en omfattande utbyggnad av välfärdstekniken. Moderna hjälpmedel och teknik stimulerar en utveckling av nya arbetssätt som behövs för att attraherar nya medarbetare och kommer att bidra till att fler unga vill arbeta inom vård- och omsorg. Digitaliseringen medför vinster i flera avseenden och en utbyggnad kan inte vänta.

Annat viktigt

Andra frågor som också är viktiga för en god vård och omsorg är mat, kost och nutrition samt kommunens samverkan med regionen, akutsjukvården och vårdcentralerna. Att göteborgarna under hösten 2018 kommer att få en fristående kommunal äldreombudsman är ett annat exempel på viktig fråga. En välfungerande anhörigvård med avlastning, förebyggande hembesök och volontärarbete är ytterligare exempel på viktiga byggstenar. Omsorgen om äldre och andra med vårdbehov är ett brett politikområde så om du saknar eller undrar över något ytterligare så är du välkommen att höra av dig.

 

Tappade uppkopplingen