Miljö och hållbarhet

För oss moderater handlar miljöpolitik om att göra det enkelt för människor att göra rätt. Det kan till exempel handla om att underlätta för människor att åka kollektivt eller köra miljövänliga bilar, snarare än att göra det svårt för bilen att ta sig fram i staden. Men det kan också handla om att underlätta för människor att sortera sopor.

Vi vill också att offentlig verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet, därför är vi stolta över att ha varit drivande i arbetet med att ta fram en ny miljöplan i Västra Götalandsregionen för att minska regionens verksamheters miljöpåverkan.

I Göteborg handlar en stor del av miljöutmaningarna om närmiljö till exempel buller, luftkvalitet och nedskräpning.

Teknikutveckling och marknadsekonomi är viktiga drivkrafter i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Moderaternas mål

Vi vill att Göteborg ska vara en föregångare som en modern grön och teknikpositiv storstad.

Våra förslag för en bättre miljö i Göteborg

En renare stad: Vi vill skärpa upp arbetet med renhållningen i staden och minska skräpet på gatorna. En renare stad skapar ökad trygghet, mindre problem med skadedjur och dessutom hindrar det skräp från att hamna i vårt hav. Vi vill dessutom ta tag i problemen med skräp som flyter i land från kusten genom krafttag på skräp i havet.

En bättre luftmiljö i staden: Göteborg har problem med luftmiljö och buller. Vi tror inte på pekpinnar får människor att köra mindre bil i staden, däremot att underlätta för människor att göra rätt. Det gör vi genom att satsa på kollektivtrafiken, underlätta för gång och cykel samt arbeta för att öka omställningen av fordonsflottan till mer miljövänliga fordon.

Ökad tillgänglighet till grönområden: Vi vill att de grönområden som finns i staden ska vara mer tillgängliga för medborgaren. Vi vill se fler sammanhängande promenad- och motionsstråk och  bättre belysning i våra parker för att öka tryggheten. Vi vill också satsa på mer utrymmen för spontanidrott och att parker och grönområden öppnas för fler aktiviteter. Där det är lämpligt bör man också tillåta caféverksamhet och liknande för att ytterligar öka attraktiviteten.

 

Tappade uppkopplingen