Företagsklimat och Jobb

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i något annat EU-land. Prognosen att grupper med svagare position på arbetsmarknaden kommer fortsätta att få det allt svårare stämmer väl med trenden i Göteborg. Stadens rödgröna styre får år efter år underbetyg då företagare själva värderar företagsklimatet i Göteborg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare och ungdomar lämnar bidragsberoende och kommer i jobb. Arbetslinjen måste gälla fler.

Moderata förslag för ett bättre företagsklimat och fler jobb i Göteborg

 • Det krävs en omfattande utbyggnad av platser inom yrkesutbildning i Göteborgsregionen och lärlingsutbildningar, såväl på gymnasiet som inom vuxenutbildningen.
 • Göteborgs Stad ska ta fram arbetsplatser för lärlingar, yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb, Instegsjobb samt enkla jobb.
 • Språk är nyckeln till jobb. SFI ska stärkas och studier och praktik ska kunna kombineras i större utsträckning.
 • Samhällsorienteringen sa börja så snart som möjligt efter att en nyanländ folkbokfört sig. Vuxenutbildningen har ett ansvar i detta.
 • Yrkesintroduktionsavtal ska erbjudas nyanlända, där utbildning och praktik varvas.
 • Tillsammans med näringslivet ska ett program initieras som syftar till att erbjuda alla gymnasieelever möjligheten till ett sommarjobb.
 • Verksamheten med sommarlovsentreprenörer ska successivt införas i hela staden.
 • Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att kunna arbeta på en vanliga arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.
 • Krav på motprestation för ekonomiskt bistånd ska användas i de fall där det är tillämpligt och efter varje människas unika förutsättningar.
 • Staden ska aktivt arbeta med att motverka felaktiga utbetalningar.
 • Göteborg ska välkomna företagande och attityderna till företagare och innovationer, från stadens styrande politiker och tjänstemän, ska bli mer positiva.
 • Vi vill införa utmaningsmöjlighet för att uppmuntra alternativ förbättra kvaliteten i kommunsektorn.
 • Stadens strategi för stöd till sociala företag ska ses över. Strategin ska tydligt prioritera mål om att människor ska integreras i svenska samhället och spegla efterfrågan.
 • Stadens upphandlingar behöver utvecklas vidare så att alla företag, stora som små, globala som lokala, har möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud. Samordningsvinster finns att göra på upphandlingsområdet.
 • Ett blomstrande företagsklimat kräver god infrastruktur. Västsvenska paketet är viktigt men Göteborg behöver också nya statliga infrastruktursatsningar, såväl på nya vägar och järnvägar som kollektivtrafik.
Tappade uppkopplingen