Äldreomsorg

Moderaterna vill se en trygg äldreomsorg med kvalitet, utan köer och långa väntetider till äldreboenden. Äldreomsorgen ska finnas när man behöver på det sätt man själv vill. Den äldre ska stå i centrum och det är individen som själv bestämmer hur man vill bo, vem som kommer hem för att hjälpa till och hur man i övrigt vill ha sin dag.

I Göteborgs kommun håller inte äldreomsorgen den goda kvalitet som vi tycker att omsorgen om äldre ska ha. Till exempel är väntetiderna på plats i äldreboende långa och flera äldreboenden har ett eftersatt underhåll vilket innebär att de inte har en tillräckligt god standard. Bristen på platser i äldreomsorgen medför även problem för sjukhusen och akutsjukvården där många äldre blir kvar alltför länge efter att de har fått sjukvård. Istället för att kommunen möter upp och tar vid med kompletterande vård och omsorg är det vanligt att kommunen betalar regionen för de dagar som äldre ligger kvar på sjukhus när de är färdigbehandlade. Så ska det inte vara.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har jämfört äldreomsorgen i landets kommuner. I undersökningen Öppna jämförelser 2016, placerar sig Göteborg på plats 282 av 289 kommuner i frågan om hur äldre över 65 år i ordinärt boende uppfattar hemtjänsten. I fråga om bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten placerade sig Göteborg på plats 266 av 287 kommuner som svarat. Dessa resultat är vi Moderater inte nöjda med.

Listan över åtgärder som behövs för att äldreomsorgen ska bli bättre är lång. Trots att vi Moderater inte har majoritet i kommunfullmäktige har några av våra förslag för att höja kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen röstats igenom. De viktigaste av dessa är rätten att få välja utförare i hemtjänsten och att införa en äldreombudsman.

Frågan om rätten att välja utförare i hemtjänsten har utretts länge. Valfrihetssystemet kommer att bli i enlighet med Lagen om Valfrihet, LOV. Förslag till förfrågningsunderlag finns och när kommunfullmäktige har godkänt det så kan anbud tas emot och nya utförare i hemtjänsten vara på plats efter sex månader. Fler hemtjänstföretag är bra eftersom de bidrar till en positiv konkurrens som i sin tur bidrar till att höja kvaliteten i hemtjänsten. Är man inte nöjd med hemtjänsten kommer man att kunna välja bort för att istället prova ett annat företag.

Äldreomsorgen i Göteborg behöver en äldreombudsman som agerar fristående i syfte att värna en god äldreomsorg. Hur principerna ska se ut för äldreombudsmannens uppdrag och funktion är under utredning.

En annan viktig fråga är att säkerställa fler äldreboendeplatser. I vårt Moderata förslag till budget för Göteborgs stad 2018 föreslår vi 100 nya äldreboendeplatser. Förslaget innebär att platserna tillkommer genom nybyggnation och fram till att de nya platserna finns så ska motsvarande antal platser köpas där det finns ledigt.

Det är också mycket viktigt att resurserna till äldreomsorgen säkert når äldreomsorgens verksamheter. Av den anledningen vill vi öronmärka pengarna till äldreomsorgen som kommunfullmäktige beslutat om. Idag går pengarna till stadsdelarna som fritt kan använda pengarna som de vill. Nio av tio stadsdelar använder äldreomsorgens pengar till annan verksamhet än äldreomsorg. Detta tycker vi är fel.

Andra frågor som också är viktiga för en god vård och omsorg är mat, kost och nutrition samt kommunens samverkan med regionen, akutsjukvården och vårdcentralerna. IT-frågor och teknik i omsorgen och personalens förutsättningar att göra ett gott jobb är andra exempel på väsentliga frågor som bidrar till en bra äldreomsorg. En välfungerande anhörigvård med avlastning, förebyggande hembesök och volontärarbete är ytterligare exempel på viktiga byggstenar. Omsorgen om äldre och andra med vårdbehov är ett brett politikområde så om du saknar eller undrar över något ytterligare så är du välkommen att höra av dig.

 

Tappade uppkopplingen